Demareiden ryhmäpuhe NUUKA-ohjelman käsittelyssä

21.6.2023

Klaukkalalaisen valtuutetun Harri Lepolahden ryhmäpuheenvuoro Nurmijärven kunnanvaltuuston kokouksessa 21.6.2023

Kokouksen videotallenne: https://www.youtube.com/watch?v=xgWxl3ob2a4&t=1778s.⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Sdp:n ryhmäpuhe kohdassa 29:30.


Arvoisa Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja yleisö !


SDP:n valtuustoryhmä on perehtynyt esitykseen Nuuka -ohjelman 
päivittämiseksi ja saattaa lausuntonaan valtuuston tietoon seuraavaa.

Ryhmämme yhtyy näkemykseen kunnan talouden tilasta sekä 
sopeuttamistarpeesta ja on valmis omalta osaltaan edistämään 9 miljoonan 
euron sopeutuksen aikaan saamista.

Ryhmämme näkee kunnanhallituksen esityksen sisältävän paljon järkeviä ja 
kannatettavia säästökohteita. Ihan kaikki esitykseen sisältyvät kohteet 
eivät kuitenkaan ole mielestämme  tarkoituksenmukaisia ja hyväksyttäviä. 
 Sen sijaan ryhmämme olisi valmis hakemaan säästöjä myös joistakin 
sellaisista kohteista, jotka listalta on jätetty pois.

Vaikka esityksen tueksi on kerätty kiitettävästi tauta-aineistoa ja 
hyödyllistä talousanalyysiä, mielestämme esityksessä olevien 
säästökeinojen osalta ei ole tehty riittävää, kunnolliseen tietopohjaan 
perustuvaa vaikutusten arviointia. Hyvä hallinto ja päätöksenteko 
edellyttävät sen selvittämistä, mitä vaikutuksia esitetyn kaltaisilla 
toimenpiteillä on kuntalaisille.

Pidämme hyvänä, että esitykseen ei sisälly henkilöstön 
vähentämistavoitteita. Siltä osin kuin henkilöstön määrä tulee toiminnan 
muutosten johdosta vähenemään, katsomme, että tällöin tulee myös työn 
aidosti vähentyä. Sellaisia säästöjä emme kannata, että pienemmällä 
henkilöstömäärällä tehtäisiin nykyisiä työmääriä.

Esittelytekstistä käy ilmi, että kunnan talouden sopeuttamiskeinoja ja 
niiden vaikutuksia on käsitelty yhteistoiminta neuvotteluissa 
henkilöstöedustajien kanssa. Näin kunta on noudattanut 
yhteistoimintavelvoitetta. Ryhmämme mielestä henkilöstö olisi, kunnan 
työn parhaina asiantuntijoina, järkevää ottaa tämän kaltaisissa 
hankkeissa alusta lähtien mukaan valmisteluun.

Siltä osin kuin tulemme esittämään säästökohteiden poistamista 
Nuuka-ohjelmasta, olemme valmiita sopeutusvajeen kompensaatioon 
tulorahoitusta lisäämällä. Olemme myös valmiita tukemaan kunnanjohtajan 
veroesitystä, koska näemme sen välttämättömäksi tässä kunnan 
kriittisessä taloustilanteessa.

Lisäksi olemme valmiita tarkastelemaan kotihoidon kuntalisää 
tarvittavien säästöjen aikaan saamiseksi.

Seuraavassa esitykseen sisältyvistä yksittäisistä sopeutuskeinoista:

Emme kannata avustusmäärärahoihin kohdistuvia säästöjä. Näitä ovat mm. 
vähävaraisten järjestöjen tuki, viestinnän sponsorointiavustukset, 
urheiluseurojen avustukset, kulttuuripalvelujen avustukset , 
nuorisojärjestöjen avustukset, HYTE-avustus ja taiteen perusopetus ja 
kansalaisopisto.

Emme pidä kunnan edun mukaisena myöskään Aleksia ulkoistamisselvitystä.

Näemme, että Monikosta ja Märkiön leirikeskuksesta on kuntalaisille 
hyötyä, eikä kunnan kannata niistä luopua.

Lisäksi olemme valmiita tarkastelemaan kotihoidon kuntalisää 
tarvittavien säästöjen aikaan saamiseksi.

Haluamme kiittää ohjelman valmistelussa mukana olleita: viranhaltioita, 
asiantuntijoita ja ohjausryhmän jäseniä hyvästä, rakentavasta ja 
tuloksellisesta työstä kunnan hyväksi.

SDP:n valtuustoryhmä